سیستم اتوماسیون شعبه مرکزی موسسه مالی و اعتباری فردوسی به شرکت البرز صنعت مبنا واگذار شد

سیستم اتوماسیون ورودیهای شعبه مرکزی که شامل گیتهای شیشه ای عبور نفر و گیت اصلی پارکینگ می باشد به شرکت البرز صنعت مبنا وا...

ادامه مطلب

سیستم اتوماسیون فروشگاه بزرگ نجم خاورمیانه(هایپرسان)ا

شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه در تاریخ 25/05/1389 به ثبت رسیده است و آگهی آن  در روزنامه کثیرالانتشار ابرار منتشر گردید. شر...

ادامه مطلب

سیستم اتوماسیون شعبه مرکزی موسسه مالی و اعتباری فردوسی به شرکت البرز صنعت مبنا واگذار شد

سیستم اتوماسیون ورودیهای شعبه مرکزی که شامل گیتهای شیشه ای عبور نفر و گیت اصلی پارکینگ می باشد به شرکت البرز صنعت مبنا وا...

ادامه مطلب

سیستم اتوماسیون فروشگاه بزرگ نجم خاورمیانه(هایپرسان)ا

شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه در تاریخ 25/05/1389 به ثبت رسیده است و آگهی آن  در روزنامه کثیرالانتشار ابرار منتشر گردید. شر...

ادامه مطلب

سیستم اتوماسیون شعبه مرکزی موسسه مالی و اعتباری فردوسی به شرکت البرز صنعت مبنا واگذار شد

سیستم اتوماسیون ورودیهای شعبه مرکزی که شامل گیتهای شیشه ای عبور نفر و گیت اصلی پارکینگ می باشد به شرکت البرز صنعت مبنا وا...

ادامه مطلب

سیستم اتوماسیون فروشگاه بزرگ نجم خاورمیانه(هایپرسان)ا

شرکت فروشگاه های زنجیره ای نجم خاورمیانه در تاریخ 25/05/1389 به ثبت رسیده است و آگهی آن  در روزنامه کثیرالانتشار ابرار منتشر گردید. شر...

ادامه مطلب

این پست را ارزیابی کنید