درخواست پیش فاکتور

پیش فاکتور

پیش فاکتور درب لولایی

 • اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

 • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.

پیش فاکتور سيستم ريلي

 • اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

 • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.

پیش فاکتور سیستم راهبند

  سیستم درب
  سیستم درب
 • انتخاب یکی از دو نوع پایه متحرک و ثابت ضروری است .

  جهت نصب موتور
 • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.

پیش فاکتور سیستم صنعتی

 • اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

 • انتخاب یکی از دو نوع پایه متحرک و ثابت ضروری است .

 • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.

پیش فاکتور سیستم زیر سقفی

  نوع درب
 • اطلاعات زیر را با توجه به شکل فوق وارد نمایید :

 • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.

پیش فاکتور سیستم رول شونده

 • سیستم مورد نظر و ابعاد خواسته شده را مشخص نمایید :

 • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.

پیش فاکتور درب شیشه ای لولایی

  سیستم درب
 • توضیحات یا ویژگی های خاص در مورد درب
 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.

پیش فاکتور درب شیشه ای کشویی

 • ابعاد خواسته شده را برحسب سانتی متر (Cm) وارد نمایید :

 • در صورت انتخاب گزینه های "Access Control" لطفا در بخش کنترل ترددها اطلاعات تکمیلی را نیز کامل نمایید.

 • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  در صورت امکان تصویری از محل مورد نظر را همراه فرم ارسال نمایید.
این پست را ارزیابی کنید