سیستم اتوماسیون شعبه مرکزی موسسه مالی و اعتباری فردوسی به شرکت البرز صنعت مبنا واگذار شد

03
ژانویه
2012

سیستم اتوماسیون ورودیهای شعبه مرکزی که شامل گیتهای شیشه ای عبور نفر و گیت اصلی پارکینگ می باشد به شرکت البرز صنعت مبنا واگذار شد. در این راستا بخش فنی شرکت، در حال آماده سازی بستر نصب پروژه می باشد و تا مورخ 22/10/90 فاز اول پروژه آماده بهره برداری می باشد.