شهریه دوره های آموزشی

شهریه

مدت زمان

نام دوره آموزشی

ردیف

6.500.000

4:00     ساعت

آشنایی مقدماتی با خانه هوشمند zwave

1

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های لولایی (مقدماتی )

2

450.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های لولایی (پیشرفته )

3

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های ریلی

4

1.350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های اتوماتیک شیشه ای

5

650.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های زیرسقفی و گاراژی

6

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی راهبند های اتوماتیک

7

350.000

4:00     ساعت

نصب و راه اندازی درب های رول شونده

8

3.500.000

20:00    ساعت

طراحی شبکه های مدار بسته CCTV 

9

2.700.000

20:00    ساعت

نصب و راه اندازی تجهیزات مدار بسته

10

3.500.000

20:00    ساعت

طراحی شبکه کنترل تردد     **

11

2.000.000

20:00    ساعت

نصب و راه اندازی شبکه های کنترل تردد Ha.

12

300.000

6:00     ساعت

آشنایی با تجهیزات اتوماسیون

13

1.500.000

7:30     ساعت

بازار یابی و فروش (  مقدماتی )

14

2.500.000

24:00    ساعت

بازار یابی و فروش  (  پیشرفته )

15

2.000.000

15:00    ساعت

اصول طراحی و راه اندازی شبکه های محلی

16

4.700.000

45:00    ساعت

امنیت شبکه   **

17

500.000

23:00    ساعت

عیب یابی و طراحی الگوی خطا  **

18

900.000

8:00     ساعت

مدار الکترونیک  ( مقدماتی )

19

1.500.000

16:00    ساعت

مدار الکترونیک  ( پیشرفته )

20

3.000.000

10:00    ساعت

طراحی آنتن مرکزی

21