لیست دوره های آموزشی شرکت البرز صنعت مبنا

ردیف
نام دوره آموزشی
عملی
تئوری
مدت زمان
1 نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک لولایی (مقدماتی ) × × 4:00     ساعت
2 نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک لولایی (پیشرفته ) × × 4:00     ساعت
3 نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک ریلی × × 4:00     ساعت
4 نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک شیشه ای × × 4:00     ساعت
5 نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک زیرسقفی و سکشنال × × 4:00     ساعت
6 نصب و راه اندازی راهبندهای اتوماتیک × × 4:00     ساعت
7 نصب و راه اندازی دربهای اتوماتیک رولاپ × × 4:00     ساعت
8 طراحی شبکه های مدار بسته  CCTV   × 20:00    ساعت
9 نصب و راه اندازی تجهیزات دوربینهای مدار بسته ×   20:00    ساعت
10 طراحی سیستمهای کنترل تردد       × 20:00    ساعت
11 نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل تردد ×   20:00    ساعت
12 آشنایی با تجهیزات اتوماسیون   ×  6:00     ساعت
13 بازار یابی و فروش (  مقدماتی )   × 7:30     ساعت
14 بازار یابی و فروش  (  پیشرفته )   × 24:00    ساعت
15 اصول طراحی و راه اندازی شبکه های محلی × × 15:00    ساعت
16 امنیت شبکه   ×   45:00    ساعت
17 عیب یابی و طراحی الگوی خطا  × × 23:00    ساعت
18 مدارات الکترونیک  ( مقدماتی ) ×   8:00     ساعت
19 مدارات الکترونیک  ( پیشرفته ) × × 16:00    ساعت
20 طراحی آنتن مرکزی ×   10:00    ساعت