نرم افزار مدیریت پارکینگ

بهترین راه حل برای مدیریت ریالی و کنترل ورودیها و خروجیهای پارکینگ

خودایستا هتلها

سیستم خود ایستا تحویل و دریافت کارت و محاسبه مبلغ برای مراکز قامتی، هتلها و . . .

خود ایستا هایپر مارکتها

سیستم خود ایستا تحویل و دریافت کارت و محاسبه مبلغ برای مراکز تجاری، هایپر مارکتها و پاساژها

خود ایستا مراکز تاریخی

سیستم خود ایستا تحویل و دریافت کارت و محاسبه مبلغ برای مراکز تاریخی و موزه ها

خود ایستا مراکز تفریحی دریایی

سیستم خود ایستا تحویل و دریافت کارت و محاسبه مبلغ برای مراکز تفریحی دریایی و پلاژها