سیستم خود ایستا تحویل و دریافت کارت و محاسبه مبلغ برای مراکز قامتی، هتلها و . . .