سیستم خود ایستا تحویل و دریافت کارت و محاسبه مبلغ برای مراکز تجاری، هایپر مارکتها و پاساژها