سیستم خود ایستا تحویل و دریافت کارت و محاسبه مبلغ برای مراکز تفریحی دریایی و پلاژها