سنسورها و تجهیزات لازم برای دستیابی هوشمند به هوای تازه