زیر سیستمهای لازم برای دقیقتر عمل کردن سیستم هوشمند ساختمان